NPS Form

मानव सम्पदा प्रपत्र

अवकाश तालिका 2019

प्रारूप -9

प्रार्थना पत्र - आकस्मिक अवकाश

प्रार्थना पत्र- चिकित्सीय अवकाश

प्रार्थना पत्र- मातृत्व अवकाश

प्रार्थना पत्र- बाल्यकाल देखभाल अवकाश

प्रेरणा एप उपयोग मोड्यूल